Verificació de documents electrònics

Mitjançant aquest Servei de validació de documents electrònics es pot verificar per part de l'interessat, o per terceres persones o entitats afectades, la validesa i veracitat de la informació d'un document electrònic identificat a través del Codi Segur de Verificació (CSV) o del Codi de Verificació Electrònic (CVE).

Validació de documents electrònics

La Diputació de Tarragona ofereix un sistema a través del qual es permet comprovar la integritat d’un document mitjançant la introducció d’un codi de referència que retorna el document concret. Es pot accedir a aquest sistema prement sobre aquest enllaç.