Últims continguts normativa en tràmit d'aprovació

Acord d'aprovació inicial del nou Reglament de gestió del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.pdf Anunci BOPT d'aprovació inicial del nou Reglament de gestió del...
Informe Secretaria.pdf Informe consideracions d'Intervenció.pdf Memòria de solucions per a la implantació de caixers automàtics, emesa per la Gerència de Coordinació...
Informe de Secretaria.pdf Dictament del Consell Rector.pdf Acord de Ple d'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de BASE-Gestió d’Ingressos.pdf ...
Acord plenari de 16-12-2022 d'aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis i la realització d’activitats...
Acord plenari de 30-09-2022 d'aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal general de gestió dels ingressos de dret públic, Ordenança fiscal reguladora de les taxes i...
Acord plenari de 06-05-2022 d'aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de BASE-Gestió...