Oficines d'assistència en matèria de Registre

 

D’acord amb la Disposició Addicional 4a de la Llei 39/2015, es publiquen les Oficines d’assistència en matèria de Registre (OAMR) de la Diputació de Tarragona, creades per Decret número 2021-0001994, de data 17 de maig de 2021.

 

 • Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

43003  Tarragona

Telèfon: 977.29.66.17

 

 • Palau Climent

Carrer Montcada, 32

43500 Tortosa

Telèfon: 977.44.86.62

 

Atenció presencial amb cita prèvia:

L’atenció presencial i directa a les Oficines d’assistència en matèria de Registre  es presta de dilluns a divendres no festius en horari de 9 a 14 h, preferiblement amb concertació de cita a l’aplicació disponible a https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb, al correu electrònic registregeneral@dipta.cat, o trucant al telèfon de les Oficines d’assistència en matèria de Registre.

Atenció telefònica:

L’atenció telefònica a les Oficines d’assistència en matèria de Registre es presta de dilluns a divendres no festius en horari de 9 a 14  h.

Serveis que ofereixen:

Les Oficines d’assistència en matèria de Registre tenen com a objectiu facilitar l’accés dels ciutadans a la Diputació de Tarragona. En aquest sentit, assumeixen les funcions d’assistència en matèria de Registres.

 

 • Atenció presencial:

 

D’acord amb les funcions assignades per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i el RD 203/2021, de 30 de març, les Oficines d’assistència en matèria de Registre tenen les següents funcions:

 • Assistir a la ciutadania en l'ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb la Diputació de Tarragona.
 • Identificació o firma electrònica de la persona interessada, quan es tracti d’una persona no obligada a la relació electrònica amb l’administració, en els procediments administratius per als quals s’hagi previst habilitació.
 • Digitalitzar les sol·licituds, escrits i comunicacions en paper que es presentin o siguin rebuts a la Oficina i es dirigeixin a qualsevol òrgan, organisme públic o entitat de dret públic de qualsevol administració pública, així com anotar-los al Registre electrònic general o registre electrònic de cada organisme o entitat segons correspongui.
 • Expedir còpies electròniques autèntiques després de la digitalització de qualsevol document original o còpia autèntica que presentin les persones interessades i que s’hagi d’incorporar a un expedient administratiu a través de l’esmentada oficina en el registre electrònic corresponent.
 • Emetre el corresponent rebut que acrediti la data i hora de presentació de sol·licituds, comunicacions i documents que presenten les persones interessades.
 • Comunicar a les persones interessades el codi d’identificació de l’òrgan, organisme públic o entitat a la qual es dirigeix la sol·licitud, escrit o comunicació.
 • Anotar, si és el cas, els assentaments de sortida que es realitzin d’acord amb el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre.
 • Practicar notificacions, en l’àmbit d’actuació d’aquesta Oficina, quan la persona interessada o el seu representant compareguin de forma espontània a la Oficina i sol·licitin la comunicació o notificació personal en aquell moment.
 • Qualsevol altra funció que se’ls atribueixi legalment o reglamentàriament, així com les que, d’acord amb les previsions, es vagin implantant, segons les possibilitats d’autoorganització, i s’aprovin per resolució administrativa.

 

 • Atenció telefònica:

 

 • Suport i acompanyament als ciutadans en els tràmits electrònics que hagin de realitzar destinats a la Diputació de Tarragona.
 • Informació relativa als tràmits electrònics disponibles.
 • Informació relativa als procediments en curs d’interès ciutadà.
 • Reserva de cita prèvia.

Funcionaris habilitats

En cas que la persona interessada no disposi dels instruments electrònics d'identificació o autenticació previstos a l'article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquesta identificació o acreditació requerida la podrà fer vàlidament un/a funcionari/ària al servei de la Diputació de Tarragona o els seus organismes autònoms, prèvia habilitació, a través de l'ús dels sistemes de signatura electrònica de què estigui dotat/ada.

Per tal que el/la funcionari/ària pugui realitzar la tasca anteriorment descrita, la persona interessada haurà identificar-se i prestar el seu consentiment exprés, de la qual cosa haurà de quedar constància escrita per tal de resoldre qualsevol possible discrepància o litigi. Per això, serà necessari omplir el formulari següent, que també està disponible a les Oficines d'assistència en matèria de Registre:

 

Accés al formulari

 

Llistat de funcionaris i funcionàries habilitats per a assistir als ciutadans en l'ús dels mitjans electrònics en les seves actuacions davant de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms
Número de Registre Nom i Cognoms Ubicació Habilitacions
1 Maite Velayos Esplugas Palau de la Diputació de Tarragona Per assistir als ciutadans
2 Lourdes Garcia Martínez Palau de la Diputació de Tarragona Per assistir als ciutadans
3 Maria José Llaó Montero Palau Climent de Tortosa Per assistir als ciutadans
4 Maria Norma Masip Borrull Palau de la Diputació de Tarragona Per assistir als ciutadans
5 Maria Moreno González Palau de la Diputació de Tarragona Per assistir als ciutadans
7 Anna Maria Paris Serra Palau de la Diputació de Tarragona Per assistir als ciutadans
8 Pamela Valldeperez Saldiva Palau Climent de Tortosa Per assistir als ciutadans
Llistat de funcionaris i funcionàries habilitats per a l'expedició de còpies autèntiques de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms
Número de Registre Nom i Cognoms Ubicació Habilitacions
1 Maite Velayos Esplugas Palau de la Diputació de Tarragona Per expedir còpies autèntiques
2 Lourdes Garcia Martínez Palau de la Diputació de Tarragona Per expedir còpies autèntiques
3 Maria José Llaó Montero Palau Climent de Tortosa Per expedir còpies autèntiques
4 Maria Norma Masip Borrull Palau de la Diputació de Tarragona Per expedir còpies autèntiques
5 Maria Moreno González Palau de la Diputació de Tarragona Per expedir còpies autèntiques
7 Anna Maria Paris Serra Palau de la Diputació de Tarragona Per expedir còpies autèntiques
8 Maria Carme Salvado Giraltó Patronat de Turisme Costa Daurada Per expedir còpies autèntiques
9 Asu Castro Pérez Patronat de Turisme Costa Daurada Per expedir còpies autèntiques
10 Manel del Amo Duch Patronat de Turisme Costa Daurada Per expedir còpies autèntiques
11 Rosa Celma Sole Patronat de Turisme Terres de l'Ebre Per expedir còpies autèntiques
12 Sergi Borrallo Llaurado Arxiu Per expedir còpies autèntiques
13 Nuria Poy Sans Arxiu Per expedir còpies autèntiques
14 Pamela Valldeperez Saldiva Palau Climent de Tortosa Per expedir còpies autèntiques