Dades i titularitat de la Seu

Titularitat i Òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a Diputació de Tarragona.

Dades de contacte

Diputació de Tarragona

Passeig Sant Antoni, 100

43003 Tarragona

Tel. 977 296600 Fax. 977 296633

NIF: P-4300000I

Adreça electrònica: correu@dipta.cat

Web institucional: www.dipta.cat

Dies inhàbils

Els podeu consultar a l'apartat Calendari de dies inhàbils d'aquesta Seu.

A l'efecte del còmput de terminis, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.