Oficines d'assistència en matèria de Registre

 

D’acord amb la Disposició Addicional 4a de la Llei 39/2015, es publiquen les Oficines d’assistència en matèria de Registre (OAMR) de la Diputació de Tarragona, creades per Decret número 2021-0001994, de data 17 de maig de 2021.

 

 • Palau de la Diputació de Tarragona

Passeig de Sant Antoni, 100

43003  Tarragona

Telèfon: 977.29.66.17

 

 • Av. Catalunya, 76, baixos (Ubicació provisional d'acord amb el decret número 2023-0006286, de 10 de novembre de 2023)

Tortosa

Telèfon: 977.44.86.62

 

Atenció presencial amb cita prèvia:

L’atenció presencial i directa a les Oficines d’assistència en matèria de Registre  es presta de dilluns a divendres no festius en horari de 9 a 14 h, preferiblement amb concertació de cita a l’aplicació disponible a https://citaprevia.ubintia.com/dipta/#nbb, al correu electrònic registregeneral@dipta.cat, o trucant al telèfon de les Oficines d’assistència en matèria de Registre.

Atenció telefònica:

L’atenció telefònica a les Oficines d’assistència en matèria de Registre es presta de dilluns a divendres no festius en horari de 9 a 14  h.

Serveis que ofereixen:

Les Oficines d’assistència en matèria de Registre tenen com a objectiu facilitar l’accés dels ciutadans a la Diputació de Tarragona. En aquest sentit, assumeixen les funcions d’assistència en matèria de Registres.

 

 • Atenció presencial:

 

D’acord amb les funcions assignades per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i el RD 203/2021, de 30 de març, les Oficines d’assistència en matèria de Registre tenen les següents funcions:

 • Assistir a la ciutadania en l'ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb la Diputació de Tarragona.
 • Identificació o firma electrònica de la persona interessada, quan es tracti d’una persona no obligada a la relació electrònica amb l’administració, en els procediments administratius per als quals s’hagi previst habilitació.
 • Digitalitzar les sol·licituds, escrits i comunicacions en paper que es presentin o siguin rebuts a la Oficina i es dirigeixin a qualsevol òrgan, organisme públic o entitat de dret públic de qualsevol administració pública, així com anotar-los al Registre electrònic general o registre electrònic de cada organisme o entitat segons correspongui.
 • Expedir còpies electròniques autèntiques després de la digitalització de qualsevol document original o còpia autèntica que presentin les persones interessades i que s’hagi d’incorporar a un expedient administratiu a través de l’esmentada oficina en el registre electrònic corresponent.
 • Emetre el corresponent rebut que acrediti la data i hora de presentació de sol·licituds, comunicacions i documents que presenten les persones interessades.
 • Comunicar a les persones interessades el codi d’identificació de l’òrgan, organisme públic o entitat a la qual es dirigeix la sol·licitud, escrit o comunicació.
 • Anotar, si és el cas, els assentaments de sortida que es realitzin d’acord amb el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre.
 • Practicar notificacions, en l’àmbit d’actuació d’aquesta Oficina, quan la persona interessada o el seu representant compareguin de forma espontània a la Oficina i sol·licitin la comunicació o notificació personal en aquell moment.
 • Qualsevol altra funció que se’ls atribueixi legalment o reglamentàriament, així com les que, d’acord amb les previsions, es vagin implantant, segons les possibilitats d’autoorganització, i s’aprovin per resolució administrativa.

 

 • Atenció telefònica:

 

 • Suport i acompanyament als ciutadans en els tràmits electrònics que hagin de realitzar destinats a la Diputació de Tarragona.
 • Informació relativa als tràmits electrònics disponibles.
 • Informació relativa als procediments en curs d’interès ciutadà.
 • Reserva de cita prèvia.

Funcionaris habilitats

En cas que la persona interessada no disposi dels instruments electrònics d'identificació o autenticació previstos a l'article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquesta identificació o acreditació requerida la podrà fer vàlidament un/a funcionari/ària al servei de la Diputació de Tarragona o els seus organismes autònoms, prèvia habilitació, a través de l'ús dels sistemes de signatura electrònica de què estigui dotat/ada.

Per tal que el/la funcionari/ària pugui realitzar la tasca anteriorment descrita, la persona interessada haurà identificar-se i prestar el seu consentiment exprés, de la qual cosa haurà de quedar constància escrita per tal de resoldre qualsevol possible discrepància o litigi. Per això, serà necessari omplir el formulari següent, que també està disponible a les Oficines d'assistència en matèria de Registre:

 

Accés al formulari

 

Llistat de funcionaris i funcionàries habilitats per a assistir als ciutadans en l'ús dels mitjans electrònics en les seves actuacions davant de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms
Número de Registre Nom i Cognoms Ubicació Habilitacions
1 Maite Velayos Esplugas Palau de la Diputació de Tarragona Per assistir als ciutadans
2 Lourdes Garcia Martínez Palau de la Diputació de Tarragona Per assistir als ciutadans
3 Maria José Llaó Montero Av. de Catalunya, 76, baixos Tortosa Per assistir als ciutadans
4 Maria Norma Masip Borrull Palau de la Diputació de Tarragona Per assistir als ciutadans
5 Maria Moreno González Palau de la Diputació de Tarragona Per assistir als ciutadans
7 Anna Maria Paris Serra Palau de la Diputació de Tarragona Per assistir als ciutadans
8 Pamela Valldeperez Saldiva Av. de Catalunya, 76, baixos Tortosa Per assistir als ciutadans
Llistat de funcionaris i funcionàries habilitats per a l'expedició de còpies autèntiques de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms