Organització de la Diputació Organització de la Diputació

Vés enrere

Decret de la Presidenta de la Diputació de Tarragona núm. 2020-0000881, de 15 de març de 2020, de Mesures excepcionals aplicables a tot el personal al servei de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms així com als seus càrrec selectes i personal eventual de confiança.

Punt 8è pel qual es suspenen tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments administratius de la Diputació de Tarragona i els seus Organismes Autònoms d'acord amb l'establert a la Disposició Addicional Tercera del RD 463/2020, que es reiniciaran tan bon punt aquesta disposició o les seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures particulars per evitar perjudicis en els drets i els interessos dels interessats, sempre i quan aquests manifestin expressament la seva conformitat a les mesures.

Decret 2020-0000881