Pressupost 2022 Pressupost 2022

Vés enrere

Acord plenari de 28/01/2022 d'aprovació inicial de la modificació de la Base 47.4 a) de les Bases d’Execució del pressupost, exercici 2022.

Registre de publicacions