Pressupost 2022 Pressupost 2022

Vés enrere

Anunci BOPT de 02/03/2022 d'aprovació definitiva de la modificació de la Base 47.4 a) de les Bases d’Execució del pressupost, exercici 2022.

Registre de publicacions