Pressupost 2022 Pressupost 2022

Vés enrere

Anunci BOPT de 03/03/2022 d'aprovació de la rectificació d'una errada material detectada en una aplicació pressupostària de despeses del Pressupost de l’organisme autònom BASE-Gestió d’ingressos, exercici 2022.

Registre de publicacions