Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) per l'anualitat 2018 de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 20/04/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 12/04/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 29 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Vés enrere

SAC-Cultura. Concedir les subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en ell Catàleg de Programacions Culturals. Resolució 2 (2021)

Registre de publicacions

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005223. Acceptar les justificacions presentades per diferents microeempreses i professionals autònoms i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020 03/12/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005296 - Aprovar la documentació justificativa presentada per Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a escoles municipals de música, arts, dansa i disseny. Any 2021 03/12/21
SAM-MSET.- Decret núm. 2021-0005277.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 02/12/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005187. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l’obligació, corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per escoles municipals de música, dansa i art i disseny, any 2021 02/12/21
SAM- Cooperació.- Decret núm. 2021-0005173.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments, d'acord amb la convocatòria de les subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2021 i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides. 02/12/21
SAM- Cooperació.- Decret núm. 2021-0005246.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'import corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per Inversions en Habitatges municipals, anualitat 2020. 02/12/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005188. Aprovar la documentació justificativa presentada per l' Ajuntament de Duesaigües i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, any 2021 02/12/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005224. Aprovar la documentació justificativa i reconeixement de l’obligació de subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’ interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l’any 2020 02/12/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005181. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Febró i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2021 01/12/21
SAM-MSET.- Decret 2021-0005064.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal. Concurrència competitiva. Convocatòria 2020. 01/12/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005182. Acceptar la justificació presentada per Iban Beltrán Pallarès i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions a microempreses i a professionals autònoms pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona que hagin estat afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020 30/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005200.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'import corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides pel Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, Programa d'inversions, anualitat 2020. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005167.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides per la línia de fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005166.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Santa Bàrbara i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida per la línia de fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2019. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005165.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida d'Excepcionals 2020. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005148.- Aprovar les justificacions presentades per l'Ajuntament de Cabacés i per l'Ajuntament de la Galera i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides d'Excepcionals anualitat 2020. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005146.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de la Morera de Montsant, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida d'Excepcionals, anualitat 2018. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005144.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Roquetes i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida de la línia d'Excepcionals 2017. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005143.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Paüls, i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida d'Excepcionals 2019. 29/11/21
SAM-Cooperació.- Decret núm. 2021-0005140.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Bellvei i reconèixer l'obligació derivada de la subvenció concedida del Programa Específic d'obres per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'Administració electrònica (PEXI) 2017. 29/11/21