Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) per l'anualitat 2018 de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions per a interessos de préstecs de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 20/04/17
Bases específiques reguladores de la concessió de les subvencions de caràcter excepcional de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 12/04/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 29 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Concedir les subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en ell Catàleg de Programacions Culturals. Resolució 2 (2021) 07/10/21
SAC-Cultura. Aprovar la concessió de subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021. 07/10/21
Comunicació.- Acord de concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, 2020. 09/06/21
SAM-AITC.-Acord núm. 2021-144.Concedir el PAM 2020-2023, anualitat 2021 i aprovar les planificacions dels exercicis 2021, 2022 i 2023 presentades pels ens locals 25/03/21
SAM-AITC.-Acord núm. 2021-143.Concedir les subvencions del Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020 25/03/21
SAM-MSET - Concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2020 en la seva XVIa. edició, pel reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona a l’Ajuntament d’Altafulla pel projecte “Diagnosi i redacció d'un pla de gestió, planificació i recuperació del sistema platja, accessos i entorns d'Altafulla”. 07/01/21
Projectes Europeus.- Decret de concessió de les subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECT presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. 30/12/20
SAC-Culltura.- Decret núm. 2020-0004973.- Esmenar l’error material en l’acord de concessió de 22 de desembre de 2020 de subvencions destinades a microempreses i professionals autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per dèficit COVID 19 i per programes culturals a realitzar, per tal d’incloure a l’empresa com a beneficiaris a l’empresa Jamboo Agency Events, S.L. i al professional autònom Aleix Álvarez Vall com a beneficiaris i concedir les subvencions que corresponen. 30/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per a microempreses i professionals autònoms pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona per projectes i per dèficit per COVID 19, l'any 2020. 23/12/20
SAM-AITC.- Acord de concessió 4a i última de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 23/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per a entitats i fundacions d’àmbit cultural i esportiu de la demarcació de Tarragona per a activitats d’aquests àmbits i per les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, per a l'any 2020. 23/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2020. Resolució 6. 23/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2020. Resolució 5. 23/12/20
SAM-AITC.- Acord de concessió de les subvencions d'interessos de préstecs exercici 2020. 23/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva per impulsar l'economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques. Convocatòria 2020. 11/12/20
SAC- Cultura.- Acord de concessió de subvencions destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals, d'acord amb la convocatòria per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2019- 2020. 03/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva de les subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a l'exercici 2020. 03/12/20
SAM-MSET.- Acord de concessió de la subvenció de concurrència competitiva en matèria de Protecció de la Salut Pública, per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020. 03/12/20
SAC-Cultura.- Acord de concessió de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular, per a l’any 2020. 26/11/20
SAC - Cultura.- Acord de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2020. Resolució 4. 26/11/20

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2021-0000316.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de la subvenció per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2020. 02/09/21
SAC- Cultura. Decret núm. 2021-0003596. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions a ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones, per a projectes d'activitats d'interès ciutadà, i no previstes a la resta de convocatòries de la Diputació de Tarragona. Any 2019. Inversions 01/09/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0003777 . Aprovació de la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Alcover i el reconeixement de l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caractes singular. Any 2020 01/09/21
SAC - Cultura. Decret núm. 2021-0003595. Aprovar la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions a ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones, per a projectes d'activitats d'interès ciutadà, i no previstes a la resta de convocatòries de la Diputació de Tarragona. Any 2019. Inversions 01/09/21
SAC- Cultura. Decret núm 2021-0003596. Aprovació de la documentació justificativa i reconeixement de l'obligació de subvencions a ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones, per a projectes d'activitats d'interès ciutadà, i no previstes a la resta de convocatòries de la Diputació de Tarragona. Any 2019. Inversions 01/09/21
SAC- Cultura. Decreto nº 2021-0003698. Aceptar la justificación presentada por la empresa Produccions Star 2015 SL y reconocer la obligación correspondiente a los gastos derivados de la subvención concedida en el marco de la convocatòria de concesión de subvenciones a microempresas a profesionales autónomos pertenecientes al sector cultural de la demarcación de Tarragona que hayan sido afectadas por las circunstancias económicas derivadas de la crisis del COVID 19, año 2020 01/09/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0003697. Acceptar les justificacions presentades per diferents microeempreses i professionals autònoms i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020 01/09/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0003587. Acceptar les justificacions presentades per diferents microeempreses i professionals autònoms i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020 01/09/21
SAC- Cultura. Núm. de Decret 2021-0003590. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Batea i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per als ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 01/09/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0003593. Acceptar les justificacions presentades per diferents microeempreses i professionals autònoms i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides pertanyents al sector cultural de la demarcació de Tarragona afectades per les circumstàncies econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19, any 2020 01/09/21
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0003591. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vilaplana i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2020 01/09/21
SAC-CULTURA. Decret Núm. 2021-0003582. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà. Any 2020 01/09/21
SAC-Cultura. Nº de Decreto 2021-0003589 - Aprobar la documentación justificativa presentada por el Ayuntamiento de La Secuita y reconocer la obligación correspondiente a los gastos derivados de la subvención concedida para entes locales para proyectos y actividades de interés ciudadano de carácter singular. 2020 01/09/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003785.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Febró i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019, del Programa d'inversions. 01/09/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003750 - Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Tivenys, d’acord amb les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms i la Convocatòria de les Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020 i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida. 01/09/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003788.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2019, del programa d'inversions, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida. 31/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003787.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament d'Aldover, d'acord amb les Bases específiques reguladores del PAM 2020, del programa d'inversions, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida. 31/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003786.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM), anualitat 2018. 31/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003784.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal (PAM) 2017 del Programa d'inversions. 31/08/21
SAM-COOPERACIÓ.- Decret núm. 2021-0003733 - Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2018, del Programa d'inversions. 27/08/21