Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 (Any 2022). 16/05/22
SAM-MSET.- Ampliar els terminis de justificació de les convocatòries 2021 de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics i les subvencions destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables, de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona per no poder disposar en el termini establert, del tràmit electrònic de presentació de les justificacions. 16/02/22
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 10/12/21
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 32 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
Ocupació i Empredoria.- Acord 2022-0000541. Aprovar un canvi de beneficiari del reconeixement en la categoria de "Turisme, cultura i experiències" de la 9a edició dels Premis Emprèn 2021 a favor de l'empresa A prop Ebre, SCP. 05/07/22
Ocupació i Emprenedoria.- Acord 2022-0000520. Aprovar un canvi de beneficiari del reconeixement en la categoria d'Economia Social de la 9a edició dels Premis Emprèn 2021 a favor de l'empresa Serveis Assistencials Mediterrani, SL. 05/07/22
Ocupació y Emprendoria.- Acord 2022-0000526. Aprovar un canvi de beneficiari del reconeixement en la categoria de Tecnologia i innovació de la 9a edició dels Premis Emprèn 2021 a favor de l'empresa Virtuam 360, SCP. 05/07/22
Ocupació i Emprenedoria.- Acord 2022-0000544. Aprovar un canvi de beneficiari del reconeixement en la categoria d'Economia Social de la 9a edició dels Premis Emprèn 2021 a favor de l'empresa Eagora, Algorisme del Canvi, SL. 05/07/22
Ocupació i Emprenedoria.- Acord 2022-0000551. Aprovar un canvi de beneficiari del reconeixement en la categoria d'Economia Social de la 9a edició dels Premis Emprèn 2021 a favor de l'empresa Niu, Il·lustració i Artesania Tèxtil, SCCL. 05/07/22
SAC-Cultura. Acord de concessió i reconeixement de l'obligació dels premis als guanyadors del XVI Concurs de Música de Cambra HIGINI ANGLÈS. Curs 2021/2022. 28/06/22
SAC-Cultura. Acord de concessió núm. 2022-0000471. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 2 08/06/22
SAC-Cultura. Acord de concessió núm. 2022-0000285. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 1 03/05/22
Ocupació i Emprenedoria.- Acord de concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat 2021-22. 25/04/22
SAM-Cooperació – Acord 2022-0000089. - Aprovar les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i concedir les subvencions corresponents a l'anualitat 2022. (PAM 2020-2023). 23/02/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005898. Concedir subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 3/2021 Persones físiques i jurídiques 13/01/22
Projectes Europeus i Regió del Coneixement.- Concedir subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECTs presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. 30/12/21
SAC-Cultura. Decret de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions, editades l'any 2021. Resolució 4/2021 Persones físiques i jurídiques 29/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, convocatòria 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats o associacions sense ànim de lucre que treballen als municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès en projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, per l’exercici 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per Centres Especials de Treball, entitats titulars de Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per la conservació i millora d’espais naturals, convocatòria 2021. 23/12/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural. Any 2021 22/12/21
SAC-Cultura. Concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 2/2021 Persones físiques i jurídiques 22/12/21

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002885. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Capafonts i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019. 10/06/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002884. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vila-rodona i reconèixer l'obligació de la despesa derivada de la subvenció concedida pel PAM 2020-2023, programa d'inversions, anualitat 2021. 10/06/22
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002836 Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats i projectes culturals en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural, any 2021 09/06/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002837. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2021 09/06/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002832 Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2021 09/06/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002833. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2021 09/06/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002826. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona. Any 2021 09/06/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002838.Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats esportives d'interès singular. Any 2021 09/06/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002829. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats esportives que realitzin activitats esportives d'interès singular. Any 2021 09/06/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0002827.Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per entitats esportives que realitzin activitats esportives d'interès singular. Any 2021 09/06/22
SAC- Cultura. Decret núm. 2022-0002825. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a entitats esportives que realitzin activitats esportives d'interès singular. Any 2021 09/06/22
SAC. Cultura. Decret núm. 2022-0002426. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2021 08/06/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002821. - Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Poboleda i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida de la línia de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2021. 08/06/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002803. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Morera de Montsant per l'actuació “Amortització anticipada del préstec obert amb BBVA", d'acord amb les Bases específiques reguladores de subvencions del PAM 2020-2023, anualitat 2022, del Programa de sanejament de les finances municipals. 08/06/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002809. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Ascó, i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2018, programa d'Inversions. 08/06/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002807. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2020-2023, anualitat 2021, del Programa d'inversions. 08/06/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002806. - Acceptar les documentacions justificatives presentades per l'Ajuntament de La Riba i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2018, del programa d'inversions. 08/06/22
SAM-Cooperació – Decret 2022-0002805. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Maspujols i per l'Ajuntament de Vilanova d'Escornalbou i reconèixer les obligacions, corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides pel programa d'inversions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023. Anualitat 2021. 08/06/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret 2022-0002742.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l’obligació total en favor dels centres educatius dels Premis InJUè Emprèn Dipta.cat. 07/06/22
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022-0000190.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2021. 07/06/22