Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 (Any 2022). 16/05/22
SAM-MSET.- Ampliar els terminis de justificació de les convocatòries 2021 de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics i les subvencions destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables, de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona per no poder disposar en el termini establert, del tràmit electrònic de presentació de les justificacions. 16/02/22
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 10/12/21
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 32 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
Projectes Europeus i Regió del Coneixement.- Aprovació de la concessió de les subvencions corresponents al 25% de subvenció als PECTs del Territori, convocatòria 2022. 12/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006688. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 4/2022 Persones jurídiques privades 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006699. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 5/2022 Persones jurídiques privades 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006694. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 6/2022 Persones jurídiques privades 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006208. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 3/2022 Ens locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006513. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 4/2022 ens locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006506. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 5/2022 Ens locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006503. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 7/2022 Ens Locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006509. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 6/2022 Ens Locals 11/01/23
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006511. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 8/2022 Ens Locals 11/01/23
SAM-MSET Concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2022 en la seva XVIIIa. edició 28/12/22
Ocupació i emprenedoria.- Acord núm. 2022-0001052.- Aprovar la concessió dels premis i reconeixements de la 10a edició dels Premis Emprèn de l’any 2022. 22/12/22
SAC-Cultura. Acord de Junta de Govern de data 20 de desembre de 2022. Concedir subvencions a diverses entitats, d'acord amb la convocatòria destinada a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància, any 2022 21/12/22
SAC-Cultura. Acord de Junta de Govern núm. 2022-0001111. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 8 20/12/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006208. Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions destinades a ens locals per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona (any 2022). Resolució 3/2022 Ens locals. 20/12/22
SAC-Cultura. Acord de concessió de 13 de desembre de 2022 a diverses entitats, d'acord amb la convocatòria destinada a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància, any 2022 15/12/22
SAC-Cultura. Acord de concessió de 13 de desembre de 2022 a diversos ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2022 15/12/22
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats o associacions sense ànim de lucre que treballen als municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès en projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, en règim de concurrència competitiva, convocatòria 2022. 15/12/22
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF, convocatòria 2022. 15/12/22
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, convocatòria 2022. 15/12/22

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004736.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Solivella i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de subvencions Excepcionals, anualitat 2018. 21/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004735.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions derivades de les despeses de les subvencions concedides del PEXI 2017. 21/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004729.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents dels imports de les subvencions concedides per la línia de fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 21/12/20
SAM-MSET.- Decret núm. 2020-0004722.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per implantar les mesures recollides en els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses. Concurrència competitiva. Convocatòria 2019. 21/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004713.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de la Secuita i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, del Programa d'inversions. 21/12/20
SAM-ATIC.- Decret núm. 2020-0004712.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament del Morell i reconèixer l'obligació corresponent a l'actuació concedida pel Pla d'Acció Municipal, anualitat 2018 (PAM 2018). 21/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004708.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Garcia i reconèixer l'obligació corresponent a l'actuació concedida per la línia de subvencions Pla d'acció municipal, anualitat 2018 (PAM 2018). 21/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004707.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament d'Alcover i reconèixer l'obligació de l'import corresponent de la subvenció concedida del PAM 2018, programa d'Inversions. 21/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004706.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal 2019, programa d'Inversions. 21/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004705.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer l'import corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, del Programa d'inversions. 21/12/20
SAM-MSET.- Decret núm. 2020-0004688.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió dels gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els mosquits de les zones d’arrossars i zones humides al voltant dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta de l’Ebre i la vespa asiàtica. Convocatòria 2019. 21/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004679.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents a les subvencions concedides per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020. 17/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004666.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Roquetes i reconèixer l'obligació per l'actuació concedida per la línia de subvencions del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica, PEXI anualitat 2018. 17/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004664.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Bot i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida de la línia de Subvencions Excepcionals 2019. 17/12/20
SAM-MSET.- Decret núm. 2020-0004668.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de la subvenció per al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals, a l'ADF de Colldejou. Convocatòria 2019. 17/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004657.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de La Palma d'Ebre i reconèixer l'obligació de l'actuació concedida per la línia de Subvencions per inversions en habitatges municipals, anualitat 2020. 17/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004653.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta i reconèixer l'obligació de l'actuació concedida per la línia de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals, anualitat 2019. 17/12/20
SAM-AITC.- Decret núm. 2020-0004652.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Llorenç del Penedès i reconèixer l'obligació de l'actuació concedida per la línia de Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals 2019. 17/12/20
SAM-MSET.- Decret núm. 2020-0004624.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, per implantar les mesures recollides en els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses. Concurrència competitiva. Convocatòria 2019. 16/12/20
SAM-MSET.- Decret núm. 2020-0004623.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides i destinades a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal. Convocatòria 2019. 16/12/20