Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 (Any 2022). 16/05/22
SAM-MSET.- Ampliar els terminis de justificació de les convocatòries 2021 de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics i les subvencions destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables, de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona per no poder disposar en el termini establert, del tràmit electrònic de presentació de les justificacions. 16/02/22
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 10/12/21
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 32 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Concessió de la subvenció de concurrència competitiva de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022. 21/09/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern núm. 2022-0000716. Concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per a actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 3 21/09/22
SAM-Cooperació - Acord 2022-0000695. - Concedir les subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2022. 07/09/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern, 26 de juliol de 2022. Aprovar la concessió de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022 27/07/22
SAC-Cultura. Acord de concessió núm. 2022-0000471. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 2 08/06/22
SAC-Cultura. Acord de concessió núm. 2022-0000285. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 1 03/05/22
Ocupació i Emprenedoria.- Acord de concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat 2021-22. 25/04/22
SAM-Cooperació – Acord 2022-0000089. - Aprovar les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i concedir les subvencions corresponents a l'anualitat 2022. (PAM 2020-2023). 23/02/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005898. Concedir subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 3/2021 Persones físiques i jurídiques 13/01/22
Projectes Europeus i Regió del Coneixement.- Concedir subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECTs presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. 30/12/21
SAC-Cultura. Decret de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions, editades l'any 2021. Resolució 4/2021 Persones físiques i jurídiques 29/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, convocatòria 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats o associacions sense ànim de lucre que treballen als municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès en projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, per l’exercici 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per Centres Especials de Treball, entitats titulars de Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per la conservació i millora d’espais naturals, convocatòria 2021. 23/12/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural. Any 2021 22/12/21
SAC-Cultura. Concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 2/2021 Persones físiques i jurídiques 22/12/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució número 6 i esmena de la resolució número 5, pel que fa a la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Sarral. Any 2021 22/12/21
SAM-MSET.- Avocar per aquest acte les competències i concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2021 en la seva XVIIa. edició, pel reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona, i reconèixer l'obligació corresponent, derivada de la concessió del Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2021. 17/12/21

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
AITC.- Decret núm. 2019-0001726.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació de les subvencions concedides a diversos ajuntaments, corresponent a la línia del PAM anualitat 2017. 15/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001622.- Aprovar la justificació presentada i reconèixer l'obligació corresponent a la subvenció del Programa Específic d'Obres Millora Xarxes Bàsiques Municipals i Modernització Equipaments Informàtics (PEXI), exercici 2017, a diversos ajuntaments. 08/05/19
SAM-Medi Ambient.- Decret núm. 2019-0001621.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics, sense nucli zoològic, convocatòria 2018. 08/05/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0001606.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions totals corresponents a escoles de música, any 2018. 08/05/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0001604.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions totals corresponents a equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis i singulars patrimonials, any 2017. 08/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001612.- Acceptar la justificació presentada de la subvenció concedida del PAM 2017, per l’actuació Adquisició immoble. Ajuntament de l'Arbolí. 08/05/19
SAM-Medi Ambient.- Decret núm. 2019-0001551.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics, amb nucli zoològic, convocatòria 2018. 03/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001557.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació corresponent a la Subvenció excepcional, exercici 2016, concedida a l'Ajuntament de la Riba. 03/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001553.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació de la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) anualitat 2018. 03/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001552.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació de la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) anualitat 2018. 03/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001536.- Acceptar les justificacions presentades per diversos Ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2018, programa de Despeses Corrents. 03/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001535.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Vimbodí i Poblet i reconèixer l'obligació de la subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) anualitat 2018. 03/05/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0001532.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i entitats, i reconèixer les obligacions totals corresponents a activitats esportives singulars 2018. 02/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001502.- Acceptar les justificacions presentades per diversos Ajuntaments i reconèixer les obligacions totals de la subvenció de llars, curs 2017- 2018. 02/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001496.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents de la subvenció concedida de la línia d'excepcionals 2018. 02/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001494.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Vila-rodona i reconèixer l'obligació corresponent a la Subvenció excepcional del SAM, exercici 2017. 02/05/19
AITC.-Decret núm. 2019-0001485.- Acceptar les justificacions presentades i reconèixer les obligacions corresponents de les Subvencions d'Interessos de Préstecs, convocatòria 2018, concedides a diversos ajuntaments. 30/04/19
AITC.-Decret núm. 2019-0001484.- Acceptar les justificacions presentades per diversos Ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2018, programa de Despeses Corrents i Sosteniment lloc secretaria. 30/04/19
AITC.-Decret núm. 2019-0001482.- Acceptar les justificacions presentades per diversos Ajuntaments i reconèixer les obligacions dels imports corresponents de les subvencions concedides del PAM 2017, Programa d’Inversions. 30/04/19
AITC.-Decret núm. 2019-0001481.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Vallmoll i reconèixer l'obligació de l'import corresponent de la subvenció concedida del PAM 2017, Programa d’Inversions. 30/04/19