Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 (Any 2022). 16/05/22
SAM-MSET.- Ampliar els terminis de justificació de les convocatòries 2021 de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics i les subvencions destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables, de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona per no poder disposar en el termini establert, del tràmit electrònic de presentació de les justificacions. 16/02/22
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 10/12/21
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
— 20 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 20 de 32 resultats.

Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per a entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes de protecció i millora del medi ambient, per l'exercici 2023. 30/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern del 28 de novembre de 2023. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 7 30/11/23
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF, convocatòria 2023. 29/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 28 de novembre de 2023. Concedir subvencions destinades a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 29/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 28 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables i en elements patrimonials (any 2023) 29/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 21 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 22/11/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió de les subvencions per a la realització d'actuacions de Foment de l'Emprenedoria, any 2023. 15/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 14 de novembre de 2023. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 6 15/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 14 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per a activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2023) 15/11/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió de les subvencions per a la creació o millora d'espais multiserveis de l’any 2023. 08/11/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió de les subvencions per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial i creació i/o manteniment d’espais de prototipatge i fabricació digital de l’any 2023. 08/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 7 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d’ interès per a la demarcació de Tarragona (any 2023) i reconèixer l'obligació corresponent 08/11/23
Comunicació.- Concedir i reconèixer l'obligació de pagament de les subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, exercici 2023. 06/11/23
Acord de la Junta de Govern de 31 d'octubre de 2023. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 5 03/11/23
Acord de la Junta de Govern de 31 d'octubre de 2023. Concedir subvencions destinades a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 03/11/23
Acord de la Junta de Govern de 31 d'octubre de 2023. Concedir subvencions destinades a ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 03/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 31 d’octubre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2023). 02/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 31 d’octubre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes singulars d’interès cultural (any 2023). 02/11/23
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió dels ajuts per a la realització d’estades professionals per a persones desocupades postgraduades a l’estranger, en entitats europees, any 2023-2024 (programa Genius). 02/11/23
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, per a l'exercici 2023. 02/11/23

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
Presidència - Comunicació.- Decret núm. 2022-0006111.- Aprovació de la documentació justificativa i el reconeixement de l’obligació de les subvencions concedides a diverses entitats i associacions per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, editades l'any 2021. 13/12/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0006099. - Acceptar les justificacions presentades per l'Ajuntament de Barberà de la Conca i per l'Ajuntament de les Borges del Camp i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2019, del Programa d'inversions. 13/12/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0006097. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de l'Aldea i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 13/12/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0006096. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa despeses corrents, anualitat 2022. 13/12/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0006095. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 13/12/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0006094. - Acceptar les documentacions justificatives presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2020-2023, del Programa de despeses corrents, anualitat 2022. 13/12/22
SAM-MSET.- Decret 2022-0006091.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de lliurament de les subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF. Convocatòria 2021. 12/12/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006047. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 12/12/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006046. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 12/12/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0006043. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats i projectes culturals. Convocatòria de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural, any 2021 12/12/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret 2022-0006088.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total de l'últim pagament en favor dels beneficiaris del programa GENIUS 2021. 12/12/22
SAM-MSET.- Decret 2022-0006038.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de lliurament de la subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF. Convocatòria 2021. 12/12/22
Presidència - Comunicació.- Decret 2022-0006015.- Aprovació de la documentació justificativa i el reconeixement de l’obligació de les subvencions concedides a diverses entitats i associacions per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, editades l'any 2021. 12/12/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0006036. - Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides d'Excepcionals 2022. 12/12/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0006026. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'EMD de Campredó i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa inversions, anualitat 2022. 12/12/22
Patronat de Turisme.- Decret 2022-0000424.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l'obligació de les subvencions per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2022. 09/12/22
SAC-Cultura. Decret número 2022-0005961. Aprovar la documentació justificativa presentada per Un Capricho de Producciones, S.L. i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats i projectes culturals. Convocatòria de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural, any 2021 09/12/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret núm. 2022-0005978.- Aprovar el lliurament del 50% de la bestreta previ a la justificació i reconèixer l’obligació corresponent en favor de les entitats beneficiàries de les subvencions per a la creació o millora d'espais multiserveis de l’any 2022. 07/12/22
SAM-MSET.- Decret 2022-0005916.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, subvencions per la Transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2021. 07/12/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret núm. 2022-0005977.- Aprovar el lliurament del 50% de la bestreta previ a la justificació i reconèixer l’obligació corresponent en favor de les entitats beneficiàries de les subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. 07/12/22